+420 776 312 060

Reklamační řád

Reklamační řád pro spotřebitele

I. Kdo jsme a čeho se tento reklamační řád týká


1. Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného
prostřednictvím webových stránek www.pohadkovydomov.cz od společnosti Věra Hrdinová, IČO:
86563513, se sídlem Domašín 278, 25 01 Vlašim, vedenou u MÚ Vlašim č.j. ZIV 25179/20-SAD
(dále jen „my").
2. Tento reklamační řád se použije pouze pro případ, kdy je kupujícím člověk, který s námi uzavřel
kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou nebo obdobnou činnost (dále jen „vy").
3. Cílem tohoto dokumentu, reklamačního řádu, je vysvětlit vám, jak můžete uplatnit svá práva z
vadného plnění a jak probíhá reklamace.
4. Tento reklamační řád je součástí našich obchodních podmínek.
5. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.


II. Práva z vadného plnění, reklamační proces

 Za co odpovídáme
1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte
zboží, odpovídáme zejména za to, že:
a) má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my
nebo výrobce popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě
reklamy námi uvedené;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Odpovídáme za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době, není-li na obalu
uvedena jiná doba.


Uplatnění práva z vadného plnění
3. Reklamaci, prosíme, uplatněte na e-mail: info@pohadkovydomov.cz nebo dopisem na adresu:
Věra Hrdinová Domašín 278, 258 01 Vlašim
4. Formulář nebo průvodní dopis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující
náležitosti:
a) vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
b) prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
5. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem na
výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k
jeho poškození, musí být čisté a kompletní. Pokud se jedná o látkové výrobky, zboží musí být
vyprané. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a zboží vám zašleme zpět na
naše náklady.
6. Při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení -
reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou
uvedeny následující informace: kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob
vyřízení reklamace požadujete.


 Vady zboží
7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí.
8. Jste jinak oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti
čtyř měsíců od převzetí.
9. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v
souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení
o záruce za jakost. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
10. Pokud jste nám vytkli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění
ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat.
11. Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na:
a) opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, např. povolená guma u prostěradla nebo povytažená
vlákna u froté materiálu;
b) použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení, např. sjetý zip u povlečení;
c) vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili, např. pokud jste utrhli knoflíky nebo
rozbili zip.

 

 Jak reklamovat
12. V záruční době nebo v době použitelnosti můžete uplatnit reklamaci a podle své volby
požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou):
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) bezplatné odstranění vady opravou;
c) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
13. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto
porušení předvídala.
14. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z
kupní ceny.
15. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou
závadu, třeba nefunkční zip u povlečení, nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet
vad (zpravidla nejméně tři vady současně), máte právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny,
výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
16. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího.
17. Vydáme vám potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob
vyřízení reklamace požadujete; a také potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.
18. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez
našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být
neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná
jako při nepodstatném porušení smlouvy.
19. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete
požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
20. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme
povinni vašemu nároku vyhovět.
21. Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.

 

 Vyřízení reklamace

22. Nejpozději do tří pracovních dnů rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k
rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení vám v této
lhůtě sdělíme.
23. Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od
jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte
stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
24. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy
jste si byli povinni zboží vyzvednout.
25. Máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou
chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám
nemusí být přiznán.
26. Zašleme vám elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o
provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Reklamační řád pro podnikatele


I. Kdo jsme a čeho se tento reklamační řád týká


1. Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného
prostřednictvím webových stránek www.pohadkovydomov.cz od společnosti Věra Hrdinová, IČO:
86563513, se sídlem Domašín 278, 258 01 Vlašim, vedená u MÚ Vlašim č.j. ZIV 25179/20-SAD
(dále jen „my").
2. Pokud při nákupu uvedete své IČO, použije se pro vás tenhle reklamační řád pro podnikatele
(dále jen „vy").
3. Cílem tohoto dokumentu, reklamačního řádu, je vysvětlit vám, jak můžete uplatnit svá práva z
vadného plnění a jak probíhá reklamace.
4. Tento reklamační řád je součástí našich obchodních podmínek.
5. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.


II. Práva z vadného plnění, reklamační proces


Za co odpovídáme
1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte
zboží, odpovídáme zejména za to, že:
a) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;
b) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Uplatnění práva z vadného plnění
1. Reklamaci, prosíme, uplatněte na e-mail: info@pohadovydomov.cz nebo dopisem na adresu:
Věra Hrdinová, Domašín 278, 258 01 Vlašim
2. Přípis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:
a) vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
b) prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
3. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem na
výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k
jeho poškození, musí být čisté a kompletní. Pokud se jedná o použité látkové výrobky, zboží musí
být vyprané. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a zboží vám zašleme zpět na
vaše náklady.


Vady zboží
4. Pokud má zboží vady, můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která
znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či
neodstranitelnou):
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) bezplatné odstranění vady opravou;
c) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
5. Pokud považujete vadu zboží za podstatné porušení smlouvy, jste povinni nám to doložit.
6. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok:
a) na odstranění vady;
b) přiměřenou slevu z kupní ceny.
7. Nepodstatným porušením smlouvy je např. chybějící knoflík a podstatným porušením smlouvy
výrazně odlišné barvy zboží.
8. Vezměte na vědomí, že dokud neuplatníte právo na slevu z kupní ceny anebo neodstoupíte od
smlouvy v případě nepodstatného porušení smlouvy, můžeme vám dodat to, co chybí, nebo
odstranit vadu.
9. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez
našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být
neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná
jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění
10. Odpovědnost za vady se nevztahuje na:
a) opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, např. povolená guma u prostěradla nebo povytažená
vlákna u froté materiálu;
b) použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení, třeba sjetý zip u povlečení;
c) vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili, třeba pokud jste utrhli knoflíky nebo
rozbili zip;
d) za vadu zboží nelze považovat ani rozdílné odstíny barev ve skutečnosti a na monitorech nebo
displejích.
11. Pokud jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu
nároku vyhovět.
12. Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.


Vyřízení reklamace
13. Co nejdříve rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné
posouzení. Co nejdříve i vaši reklamaci posoudíme.
14. Nemáte právo na úhradu vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.
15. Zašleme vám elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o
provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Reklamační formulář: Reklamační formulář